Úvod » Na prvej hodine


Na prvej hodine

 

   Rodič prinesie alebo na mieste vyplní záväznú prihlášku v dvoch kópiách.

   Jednu kópiu odovzdá organizátorovi kurzu a druhú potvrdí organizátor pre Vás.

   Záväzná prihláška je zároveň čestným prehlásením.

 

  Rodič svojim podpisom súhlasí s uvedenými podmienkami a pravidlami priebehu kurzu.